RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest: Gminny Klub Sportowy „Granica” Dorohusk.
 2. W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez klub mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: gksdorohusk@gmail.com.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:
  1. Ustanowionych przez klub, zgodnie z:
   • ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.),
   • celami i zadaniami statutowymi Gminnego Klubu Sportowego „Granica” Dorohusk.
  2. W celach archiwizacyjnych (zgodnie z art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  5. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością klubu – na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. Polski Związek Piłki Nożnej,
  2. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej,
  3. Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje
  4. firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,
  5. podmioty lecznicze,
  6. podmioty zewnętrzne wspierające klub w świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe, audytowe, marketingowe, sponsorzy, partnerzy, akcjonariusze, inne podmioty trzecie,
  7. organizatorzy turniejów oraz eventów,
  8. kluby piłki nożnej, w związku z organizacją rozgrywek.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.
 9. W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania, klub zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwi uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest: Gminny Klub Sportowy „Granica” Dorohusk.
 2. W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez klub mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: gksdorohusk@gmail.com.
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez klub w związku z jego działalnością od osoby, która podała Pani/Pana dane wypełniając formularz lub zawierając umowę z Klubem.
 4. Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał,
  w następujących zakresach: imię, nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez klub w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja Państwa tożsamości, a w przypadku zawarcia z Państwem umowy, prowadzenie sprawnej komunikacji oraz kierowanie ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował przy realizacji umowy, prawnikom oraz organom państwowym w dochodzeniu należnych roszczeń, Administratorowi Systemu Informatycznego, innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w uzasadnionych przypadkach.
 7. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości